• Подати документи
  • Задати питання

Затверджено

Вченою радою ДонНМУ

протокол № 3 від 19.03.2015 р.

 

Положення про магістратуру.

Магістр медицини – це завершальний освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі отриманої кваліфікації лікаря-спеціаліста набув поглиблені спеціальні вміння та знання, має досвід їх застосування у певній галузі медицини та захистив на вченій раді вищого навчального закладу або на вченій раді факультету освіти магістерську роботу.

Підготовка магістрів медицини проводиться одночасно з підготовкою спеціалістів з певного лікарського фаху в інтернатурі і спрямована на поглиблену спеціальну, науково-дослідну та педагогічну підготовку фахівця з цієї ж лікарської спеціальності згідно з переліком лікарських спеціальностей, затверджених відповідними наказами Міністерства охорони здоров’я України.

Фінансування вищих закладів освіти з питань діяльності магістратури здійснюється за рахунок коштів, які передбачаються для підготовки лікарів-інтернів.

В магістратуру приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію спеціаліста, рекомендацію вченої ради вищого закладу освіти на наукову роботу і зараховані на посади лікарів-інтернів у базових установах охорони здоров’я для навчання в інтернатурі. Лікарський фах магістратури повинен відповідати фахові інтернатури.

Тривалість навчання в магістратурі визначається термінами навчання в інтернатурі і встановлюється на термін від 1 до 3 років в залежності від спеціальності.

Для лікарів-інтернів, які одночасно навчаються в магістратурі, тривалість очної частини навчання в інтернатурі на кафедрах вищих навчальних закладів подовжується на 3–7 місяців за рахунок відповідного скорочення тривалості стажування в базових закладах та установах охорони здоров’я.

Прийом до магістратури проводиться за конкурсом на місця та спеціальності, які затверджені Міністерством охорони здоров’я України, про що вищим закладом освіти повідомляється в пресі не пізніше ніж за два місяці до початку прийому документів.

Прийом документів для вступу до магістратури здійснюється вищим навчальним закладом щорічно з 1 по 31 серпня кожного календарного року.

Особи, що вступають до магістратури, подають на ім’я ректора вищого закладу освіти наступні документи:

- заяву;

- особисто заповнений листок обліку кадрів;

- копію диплома про повну вищу медичну освіту з додатком до нього;

- виписку з трудової книжки з записом про прийом на роботу в базовий заклад (установу) охорони здоров’я на посаду лікаря-інтерна;

- рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу до навчання в магістратурі;

- список опублікованих наукових праць і винаходів (при наявності);

- ксерокопію першої сторінки паспорту.

Прийом документів здійснює відділ аспірантури, докторантури, клінічної ординатури та магістратури університету.

Кожний вступник проходить співбесіду і складає вступні іспити зі спеціальності магістратури та з іноземної (англійської, німецької, французької) мови в обсязі діючих програм для вищих закладів освіти.

Вступні іспити проводяться протягом періоду з 1 до 10 вересня кожного календарного року. Повторне складання вступних іспитів не допускається.

Лікарям-інтернам які допущені до вступних іспитів в магістратуру, може надаватися відпустка без збереження заробітної плати за місцем роботи для підготовки до їх складання, виходячи із розрахунку 5 днів на кожний іспит.

Вступники зараховуються на навчання з 10–15 жовтня наказом ректора університету відповідно до рішення приймальної комісії, що затверджене Міністерством охорони здоров’я України.

Проректор з наукової роботи вищого закладу освіти до 1 листопада календарного року затверджує лікарю індивідуальний навчальний план підготовки магістра та тему його магістерської роботи під час проходження ним магістратури. Для планування теми магістерської роботи може бути створена спеціальна комісія.

Особи, які без поважних причин протягом двох тижнів з дня початку занять не прибули до місця навчання, підлягають відрахуванню із магістратури наказом по вищому закладу освіти.

Лікарям-інтернам, які прийняті для навчання в магістратурі з одночасним проходженням інтернатури, виплачується на загальних підставах заробітна платня лікаря-інтерна.

Особи, які навчаються в магістратурі, користуються канікулами тривалістю один календарний місяць, що включається до загального терміну навчання. Канікули повинні збігатися з відпусткою лікаря-інтерна.

Лікарі-інтерни, навчаючись в магістратурі, зобов’язані оволодіти глибокими професійними знаннями, набути навичок самостійної науково-практичної, дослідницької педагогічної та навчально-методичної роботи з відповідної лікарської спеціальності.

За час навчання в магістратурі лікарі-інтерни повинні у встановлені терміни:

- повністю виконати індивідуальний план та програму;

- оволодіти методиками проведення основних науково-практичних досліджень;

- оволодіти основами педагогічної майстерності та проведення навчально-методичної роботи;

- систематично звітувати про хід виконання плану підготовки магістра медицини на засіданні кафедри вищого закладу освіти або на засіданні вченої ради факультету;

- виконати і захистити магістерську роботу;

- виконати програму інтернатури за обраним фахом і пройти атестацію для визначення рівня засвоєння знань і практичних навиків з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста з обраної спеціальності.

Особи, які навчаються в магістратурі, мають право:

- користуватися навчально-виробничою, науковою, культурно-спортивною та оздоровчою базами вищого навчального закладу;

- брати участь у виробничих нарадах кафедри в обговоренні питань удосконалення навчального процесу та інших питань, що стосуються магістратури;

- на отримання видів наукової інформації і наукове консультування;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- на забезпечення під час навчання у вищому закладі освіти упорядкованим житлом в гуртожитку, якщо лікар-інтерн іногородній.

Покладання на осіб, які навчаються в магістратурі, обов’язків, що не пов’язані з виконанням індивідуального плану та програми, не допускається.

Магістерська робота – це узагальнення самостійної науково-практичної роботи лікаря-інтерна, що викладене на 40–50 сторінках машинопису. Магістерська робота друкується у двох примірниках, один з яких подається до бібліотеки вищого закладу освіти. За матеріалами магістерської роботи лікарю-інтерну рекомендується мати публікації та виступи на науково-практичних конференціях, з’їздах, симпозіумах.

Перед захистом магістерської роботи проректор з наукової роботи вищого закладу освіти призначає двох рецензентів з числа провідних вчених з фаху магістерської роботи, які представляють свої висновки про відповідність наукового дослідження встановленим вимогам до магістерської роботи і направляють їх до вченої ради вищого навчального закладу не пізніше 10 днів до захисту магістерської роботи.

При наявності позитивних висновків рецензентів магістерська робота допускається до захисту.

До вченої ради вищого закладу освіти разом з магістерською роботою подаються такі документи:

- заява про допуск до захисту роботи на освітньо-кваліфікаційний рівень медицини з візою голови вченої ради;

- один примірник магістерської роботи;

- виписка з протоколу засідання кафедри про обговорення магістерської роботи з записом про рекомендацію до захисту на вченій раді факультету;

- висновки рецензентів щодо магістерської роботи;

- характеристика за підписом завідувача кафедри та декана факультету з приведенням оцінок за дисципліни, що передбачені навчальним планом та програмою магістратури;

- особовий листок обліку кадрів з фотографією 4 х 6 см;

- список публікацій та виступів за темою магістерської роботи.

Захист магістерської роботи відбувається на засіданні вченої ради факультету при наявності не менше 2/3 членів ради і оформляється окремим протоколом. На викладення матеріалів магістранту надається до 10 хвилин. Після доповіді і відповідей на запитання оголошуються висновки рецензентів щодо магістерської роботи. В обговоренні доповіді можуть брати участь всі присутні на засіданні вченої ради. В кінці захисту проводиться відкрите голосування про присвоєння лікарю-інтерну освітньо-кваліфікаційного рівня магістр медицини, який присвоюється в тому випадку, якщо за це проголосувало не менше 2/3 присутніх членів вченої ради. Магістру медицини видається диплом або диплом з відзнакою в тому випадку, якщо магістрант не менше 75% дисциплін із числа тих, що вивчались, складено з оцінками “відмінно”, а з інших дисциплін не було оцінок “задовільно”.

Лікарі-інтерни, які виконали навчальні плани та програми, захистили магістерську роботу, отримують разом з сертифікатом спеціаліста з певного лікарського фаху диплом магістра медицини і працевлаштовуються відповідно з направленням на роботу після закінчення вищого закладу освіти.

Термін закінчення навчання в магістратурі збігається з терміном закінчення навчання в інтернатурі. Тривалість навчання в магістратурі зараховується до стажу науково-педагогічної роботи.

Магістри медицини мають право брати участь в конкурсі до аспірантури на клінічні кафедри вищих медичних закладів освіти та медичних науково-дослідних установ без відпрацювання двох років за фахом що необхідні для вступу до аспірантури після закінчення інтернатури.

На верх