• Подати документи
  • Задати питання

Затверджено

Вченою радою ДонНМУ

протокол № 3 від 19.03.2015 р.

 

Положення про кандидатські іспити.

Кандидатські іспити є невід’ємною складовою частиною атестації науково-педагогічних і наукових кадрів. Складання кандидатських іспитів з іноземної мови, філософії та спеціальності здобувачами є обов’язковим для присудження їм наукового ступеня кандидата наук.

Кандидатські іспити складаються в наукових установах, у яких відкрита аспірантура або є спеціалізована вчена рада з відповідної наукової спеціальності.

Кандидатські іспити із спеціальності приймаються за програмами, що складаються з двох частин: типової програми, затвердженої Міносвіти та додаткової програми, що розробляється відповідною кафедрою або науковою лабораторією. Додаткова програма кандидатського іспиту із спеціальності повинна включати розділи відповідної наукової спеціальності і питання, пов’язані з напрямом досліджень здобувача, а також має враховувати останні досягнення у відповідній галузі науки та нову наукову літературу.

Кандидатські іспити з філософії складаються у вищих навчальних закладах, які мають самостійні кафедри філософії або суспільних наук.

Кандидатські іспити з іноземної мови складаються у вищих навчальних закладах, які мають самостійні кафедри іноземних мов.

Кандидатський іспит з іноземної мови може складатися з англійської, німецької або французької мов. Якщо для написання дисертації потрібні знання іншої мови, керівник вищого наукового закладу може дозволити складання кандидатського іспиту з цієї мови.

Здобувач, який має вищу освіту із спеціальності, що не відповідає галузі науки, з якої підготовлено дисертацію, на підставі рішення відповідної спеціалізованої вченої ради складає додатковий кандидатський іспит із наукової спеціальності відповідної галузі науки.

Комісії з приймання кандидатських іспитів з кожної дисципліни призначаються керівником вищого навчального закладу у складі голови комісії – заступника керівника з наукової роботи і не менше двох членів з числа кваліфікованих спеціалістів докторів і кандидатів наук.

До складу комісії з приймання кандидатського іспиту із спеціальності повинно входити не менше трьох фахівців, два з яких мають бути докторами наук, третій – кандидатом наук з цієї спеціальності.

До складу комісії з приймання кандидатського іспиту з філософії повинно входити не менше двох фахівців, один з яких має бути доктором філософських наук, а інший – кандидатом філософських наук.

До складу комісії з приймання кандидатського іспиту з іноземної мови повинно входити не менше двох викладачів кафедри іноземних мов, а також викладач спеціальної кафедри, який має науковий ступінь із спеціальності здобувача наукового ступеня доктора наук і вільно володіє відповідною іноземною мовою.

Кандидатські іспити за рішенням приймальної комісії проводяться з використанням екзаменаційних білетів. Для підготовки до іспитів використовуються екзаменаційні листки, що зберігаються після іспиту протягом року.

Протоколи засідання комісій з прийманням кандидатських іспитів зберігаються за місцем складання кандидатських іспитів протягом десяти років.

Кандидатські іспити приймаються організовано, два рази на рік у формі сесій. Терміни проведення сесій встановлюються керівником вищого навчального закладу, де приймаються кандидатські іспити. У разі подання здобувачем до спеціалізованої вченої ради дисертації до захисту кандидатський іспит може бути прийнятий поза сесією.

Після складання кожного кандидатського іспиту здобувачу видаються спеціальні посвідчення, а за місцем складання останнього кандидатського іспиту ці посвідчення замінюються на єдине посвідчення.

Іноземці та особи без громадянства складають кандидатські іспити на загальних підставах.

Приймання кандидатських іспитів у аспірантів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, проводиться за рахунок коштів вищого навчального закладу, а у аспірантів, підготовка яких здійснюється позадержавним замовленням, на компенсаційній основі.

На верх